Како неко може постати члан?

Члан може бити свако ко се професионално или аматерски бави ботаником и који прихвата циљеве, права, обавезе и одговорности утврђене Статутом Друштва. Све особе које имају мање од 14 година могу приступити Друштву искључиво уз захтев који подноси њихов законски заступник. Чланство може бити редовно или почасно.

Чланарина се плаћа на годишњем нивоу, за ђаке, студенте, пензионере и незапослена лица износи 500,00 динара, а за запослена лица 1000,00 динара.

Да бисте постали члан, треба да поднесете писмени захтев Управном одбору путем мејла или лично у просторијама Друштва. Приликом уплате чланарине добићете чланску карту и право да учествујете у активностима или да их сами организујете и тако допринесете успешнијем раду нашег Друштва.


У којој мери вам се свиђа садржај арбореалне флоре Новог Сада?
pollcode.com free polls

Чланство

Друштво је организовано у три основна органа: Скупштину, Управни одбор и заступнике Друштва. Скупштина представља највиши орган управљања у Друштву и чине је сви његови чланови. Управни одбор је извршни орган Друштва, који се стара о спровођењу циљева Друштва који су утврђени Статутом. Управни одбор има пет чланова чији мандат траје три године, а које бира Скупштина Друштва. Заступници заступају Друштво у правном промету и имају права и дужности финансијског налогодавца.

Чланови Управног одбора:

Ружица Игић – председник, Биљана Пањковић - подпредседник, Милица Рат - секретар, Лана Зорић - благајник, Милица Радановић - записничар