Како неко може постати члан?

Члан може бити свако ко се професионално или аматерски бави ботаником и који прихвата циљеве, права, обавезе и одговорности утврђене Статутом Друштва. Све особе које имају мање од 14 година могу приступити Друштву искључиво уз захтев који подноси њихов законски заступник. Чланство може бити редовно или почасно.

Чланарина се плаћа на годишњем нивоу, за ђаке, студенте, пензионере и незапослена лица износи 500,00 динара, а за запослена лица 1000,00 динара.

Да бисте постали члан, треба да поднесете писмени захтев Управном одбору путем мејла или лично у просторијама Друштва. Приликом уплате чланарине добићете чланску карту и право да учествујете у активностима или да их сами организујете и тако допринесете успешнијем раду нашег Друштва.


У којој мери вам се свиђа садржај арбореалне флоре Новог Сада?
pollcode.com free polls

Реинтродукција врсте Oxytropis pilosa (L.) DC - козлинац на четири степска станишта у Војводини

Финансијер

Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, Аутономна Покрајина Војводина, Република Србија

Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад

http://www.ekourb.vojvodina.gov.rs

 

Резултати пројекта

Срж пројекта је реинтродукција биљака врсте Oxytropis pilosa на Велики римски шанац. За потребе реинтродукције одабрана је популација са локалитета Рудница, за шта је претходно прибављена дозвола за сакупљање биљних врста јер је биљка заштићена на подручју Републике Србије Правилником о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива (Сл. Гласник РС 5/2010 и 47/2011).

Локалитет Рудница (јужна Србија) се налази у долини реке Ибар, на падинама планине Копаоник. Станиште са O. pilosa је суво и светло, са покровношћу од 30%. Поред врсте O. pilosa, на донорском станишту се налазе и друге понтске и понтско-субмедитеранске врсте карактеристичне за серпентинска степска станишта. Постојећа популација на локалитету Рудинца процењена је као довољно велика и материјал за реинтродукцију је сакупљен без нарушавања популације. Са локалитета је сакупљено мање од 1% постојеће популације у тренутку сакупљања. Локалитет Велики римски шанац је одабран за место реинтодукције као адекватно степско станиште које је пре самог преношења биљака ревитализовано и очишћено у склопу заједничке акције Покрајинског завода за заштиту природе, Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животе средине и Ботаничког друштва „Андреас Волни“. 

Чланови нашег Друштва су 29.03.2016. уз подршку Покрајинског завода за заштиту природе успешно пресадили јединке и семена врсте O. pilosa са локалитета Рудница на локалитет Велики римски шанац, које су у међувремено гајене у екперименталној башти Департмана за биологију и екологију, Природно-математичког факултета у Новом Саду, чиме је реализована последња и најзначајнија фаза пројекта "Реинтродукција врсте Oxytropis pilosa на четири степска станишта у Војводини" суфинансираног од стране Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, АП Војводине.

Према свим протоколима реинтродукције, након самог преношења биљака следи брига о биљкама али и стаништима. Наше Друштво се обавезало да у будућности врши сталан мониторинг, сакупља и аналализира податке у циљу што боље заштите и управљања стаништима и врстама.